«
»


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

NÕGIARU LASTEAED ARENGUKAVA

2020 – 2022


 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa


 

Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus.

 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas. Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022. Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas.

 

Missioon

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist ning iga lapse eripära.

 

Visioon

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid.

 

Eesmärgid aastateks 2020-2022

 

 • Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse individuaalset arengut.

 • Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooliga, Nõo Muusikakooliga ja Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele.

 • Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks.

 • Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste töötajatele.


 


 


 


 


 

Nõgiaru lasteaia arengukava

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2020–2022.

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast.

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 4 alusel lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel.

Lasteaia nimi: Nõgiaru lasteaed

Aadress: Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, 61616

Telefon: 53236720

e-mail: nogiaru@nvv.ee

Lasteaia pidaja aadress: Nõo Vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 Teeninduspiirkond: Nõo valla haldusterritoorium

Koolitusluba nr 4400HTM on välja antud 21.12.2006 ministri käskkirjaga nr 1061


 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.”


 


 


 


 


 


 

 

 

Missioon

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt toimetulevad, vaimselt ergad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning hoida ja tugevdada lapse tervist.

Visioon

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, teda ümbritseb soodne (sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud personal. Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas.

Põhiväärtused

* LOOVUS

* KOOSTÖÖ

* HOOLIVUS

* TURVALISUS

Eesmärgid

1. Lapse areng on toetatud parimal viisil ( hindamise meetodid, andekus, HEV lapsed, lapse tervis ja terviseedendus).

2. Õppekorraldus ja –metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad ja kaasajastatud.

3. Lasteaed on lapsevanemale ja teistele huvigruppidele hea koostööpartner.

4. Lasteaia töötajaid motiveerivad head töötingimused, sujuv meeskonnatöö ja huvitavad koolitused.

5. Ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja Nõo valla eelarvest, mis loob tingimused eesmärkide saavutamiseks.

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • Muudatustega haridusalases seadusandluses;

 • Muudatustega riiklikus õppekavas;

 • Muudatustega eelarves ja investeeringutes

 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

TEGEVUSED

2020

2021

2022

1.

Arengukava koostamine perioodiks 2023-2025. aasta

 

 

X

2.

Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal

X

X

X

3.

Sisehindamise läbiviimine

Sisehindamise digitaalse küsitlussüsteemi kasutuselevõtt

Sisehindamise 3a aruande koostamine

X

X

X

X

 

X

4.

Eripedagoogi leidmine erivajadusega lastele

Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö laste arengu toetamiseks

X

 

X

 

 

X

 

 

X

5.

Rahuloluküsitluste ja arenguvestluste läbiviimine töötajatele

X

X

X

6.

Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.

Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine

X

X

X

7.

Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine

 

X

X

8.

Töötajate terviseedendamine:

Tervisliku töökeskkonna hoidmine

Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste läbiviimine

Kriisiolukordade koolitus

Töötervishoiuarsti külastus. Tervisekulude hüvitamine: vaktsineerimine, prillid jne

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

9.

Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja kultuuriosakonnaga

X

X

X

10.

Kodu ja lasteaia koostöö, perede nõustamine laste koolivalmiduse teemadel

Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine

Rahuloluküsitluste läbiviimine peredele

Peredega ühisürituste läbiviimine

Perede tunnustamine

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

11.

Ringitegevuse korraldamine 5-7aastastele lastele

X

X

X

12.

Õppekava arendamine

Kiusamisvaba metoodika kasutamine

Terviseedenduse teemad nädalaplaanides

Robootikategevused nädalaplaanides

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused

Lapsest lähtuva õppe rakendamine

(vajadusel individuaalsed arengukavad)

Koolivalmiduse hindamine

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga)

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

14.

Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog)

Koostöö Rajaleidja keskusega

X

X

X

X

X

X

15.

Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja kaasajastamine

X

X

X

16.

Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo vallavalitsusega

X

X

X

17.

Õueala uuendamise jätkamine

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine

Õueala täiustamine uute mänguvahenditega

Õuevalgustite uuendamine

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

18.

Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega

Liikuvate vaheseinte paigaldamine

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine

X

X

 

 

X

 

 

X

19.

Õpperaha kasutamine laste õppereisideks

X

X

X

20.

Uute voodite hankimine

 

 

X

21.

Kodulehe uuendamine

X

X

X

22.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse rikastamiseks

 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

NÕGIARU LASTEAED ARENGUKAVA

2020 – 2022


 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa


 

Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus.

 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas. Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022. Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas.

 

Missioon

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist ning iga lapse eripära.

 

Visioon

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid.

 

Eesmärgid aastateks 2020-2022

 

 • Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse individuaalset arengut.

 • Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooliga, Nõo Muusikakooliga ja Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele.

 • Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks.

 • Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste töötajatele.


 


 


 


 


 

Nõgiaru lasteaia arengukava

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2020–2022.

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast.

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 4 alusel lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel.

Lasteaia nimi: Nõgiaru lasteaed

Aadress: Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, 61616

Telefon: 53236720

e-mail: nogiaru@nvv.ee

Lasteaia pidaja aadress: Nõo Vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 Teeninduspiirkond: Nõo valla haldusterritoorium

Koolitusluba nr 4400HTM on välja antud 21.12.2006 ministri käskkirjaga nr 1061


 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.”


 


 


 


 


 


 

 

 

Missioon

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt toimetulevad, vaimselt ergad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning hoida ja tugevdada lapse tervist.

Visioon

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, teda ümbritseb soodne (sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud personal. Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas.

Põhiväärtused

* LOOVUS

* KOOSTÖÖ

* HOOLIVUS

* TURVALISUS

Eesmärgid

1. Lapse areng on toetatud parimal viisil ( hindamise meetodid, andekus, HEV lapsed, lapse tervis ja terviseedendus).

2. Õppekorraldus ja –metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad ja kaasajastatud.

3. Lasteaed on lapsevanemale ja teistele huvigruppidele hea koostööpartner.

4. Lasteaia töötajaid motiveerivad head töötingimused, sujuv meeskonnatöö ja huvitavad koolitused.

5. Ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja Nõo valla eelarvest, mis loob tingimused eesmärkide saavutamiseks.

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • Muudatustega haridusalases seadusandluses;

 • Muudatustega riiklikus õppekavas;

 • Muudatustega eelarves ja investeeringutes

 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

TEGEVUSED

2020

2021

2022

1.

Arengukava koostamine perioodiks 2023-2025. aasta

 

 

X

2.

Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal

X

X

X

3.

Sisehindamise läbiviimine

Sisehindamise digitaalse küsitlussüsteemi kasutuselevõtt

Sisehindamise 3a aruande koostamine

X

X

X

X

 

X

4.

Eripedagoogi leidmine erivajadusega lastele

Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö laste arengu toetamiseks

X

 

X

 

 

X

 

 

X

5.

Rahuloluküsitluste ja arenguvestluste läbiviimine töötajatele

X

X

X

6.

Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.

Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine

X

X

X

7.

Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine

 

X

X

8.

Töötajate terviseedendamine:

Tervisliku töökeskkonna hoidmine

Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste läbiviimine

Kriisiolukordade koolitus

Töötervishoiuarsti külastus. Tervisekulude hüvitamine: vaktsineerimine, prillid jne

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

9.

Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja kultuuriosakonnaga

X

X

X

10.

Kodu ja lasteaia koostöö, perede nõustamine laste koolivalmiduse teemadel

Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine

Rahuloluküsitluste läbiviimine peredele

Peredega ühisürituste läbiviimine

Perede tunnustamine

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

11.

Ringitegevuse korraldamine 5-7aastastele lastele

X

X

X

12.

Õppekava arendamine

Kiusamisvaba metoodika kasutamine

Terviseedenduse teemad nädalaplaanides

Robootikategevused nädalaplaanides

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused

Lapsest lähtuva õppe rakendamine

(vajadusel individuaalsed arengukavad)

Koolivalmiduse hindamine

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga)

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

14.

Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog)

Koostöö Rajaleidja keskusega

X

X

X

X

X

X

15.

Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja kaasajastamine

X

X

X

16.

Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo vallavalitsusega

X

X

X

17.

Õueala uuendamise jätkamine

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine

Õueala täiustamine uute mänguvahenditega

Õuevalgustite uuendamine

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

18.

Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega

Liikuvate vaheseinte paigaldamine

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine

X

X

 

 

X

 

 

X

19.

Õpperaha kasutamine laste õppereisideks

X

X

X

20.

Uute voodite hankimine

 

 

X

21.

Kodulehe uuendamine

X

X

X

22.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse rikastamiseks

 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

NÕGIARU LASTEAED ARENGUKAVA

2020 – 2022


 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa


 

Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus.

 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas. Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022. Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas.

 

Missioon

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist ning iga lapse eripära.

 

Visioon

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid.

 

Eesmärgid aastateks 2020-2022

 

 • Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse individuaalset arengut.

 • Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooliga, Nõo Muusikakooliga ja Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele.

 • Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks.

 • Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste töötajatele.


 


 


 


 


 

Nõgiaru lasteaia arengukava

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2020–2022.

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast.

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 4 alusel lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel.

Lasteaia nimi: Nõgiaru lasteaed

Aadress: Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, 61616

Telefon: 53236720

e-mail: nogiaru@nvv.ee

Lasteaia pidaja aadress: Nõo Vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 Teeninduspiirkond: Nõo valla haldusterritoorium

Koolitusluba nr 4400HTM on välja antud 21.12.2006 ministri käskkirjaga nr 1061


 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.”


 


 


 


 


 


 

 

 

Missioon

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt toimetulevad, vaimselt ergad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning hoida ja tugevdada lapse tervist.

Visioon

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, teda ümbritseb soodne (sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud personal. Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas.

Põhiväärtused

* LOOVUS

* KOOSTÖÖ

* HOOLIVUS

* TURVALISUS

Eesmärgid

1. Lapse areng on toetatud parimal viisil ( hindamise meetodid, andekus, HEV lapsed, lapse tervis ja terviseedendus).

2. Õppekorraldus ja –metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad ja kaasajastatud.

3. Lasteaed on lapsevanemale ja teistele huvigruppidele hea koostööpartner.

4. Lasteaia töötajaid motiveerivad head töötingimused, sujuv meeskonnatöö ja huvitavad koolitused.

5. Ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja Nõo valla eelarvest, mis loob tingimused eesmärkide saavutamiseks.

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • Muudatustega haridusalases seadusandluses;

 • Muudatustega riiklikus õppekavas;

 • Muudatustega eelarves ja investeeringutes

 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

TEGEVUSED

2020

2021

2022

1.

Arengukava koostamine perioodiks 2023-2025. aasta

 

 

X

2.

Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal

X

X

X

3.

Sisehindamise läbiviimine

Sisehindamise digitaalse küsitlussüsteemi kasutuselevõtt

Sisehindamise 3a aruande koostamine

X

X

X

X

 

X

4.

Eripedagoogi leidmine erivajadusega lastele

Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö laste arengu toetamiseks

X

 

X

 

 

X

 

 

X

5.

Rahuloluküsitluste ja arenguvestluste läbiviimine töötajatele

X

X

X

6.

Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.

Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine

X

X

X

7.

Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine

 

X

X

8.

Töötajate terviseedendamine:

Tervisliku töökeskkonna hoidmine

Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste läbiviimine

Kriisiolukordade koolitus

Töötervishoiuarsti külastus. Tervisekulude hüvitamine: vaktsineerimine, prillid jne

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

9.

Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja kultuuriosakonnaga

X

X

X

10.

Kodu ja lasteaia koostöö, perede nõustamine laste koolivalmiduse teemadel

Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine

Rahuloluküsitluste läbiviimine peredele

Peredega ühisürituste läbiviimine

Perede tunnustamine

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

11.

Ringitegevuse korraldamine 5-7aastastele lastele

X

X

X

12.

Õppekava arendamine

Kiusamisvaba metoodika kasutamine

Terviseedenduse teemad nädalaplaanides

Robootikategevused nädalaplaanides

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused

Lapsest lähtuva õppe rakendamine

(vajadusel individuaalsed arengukavad)

Koolivalmiduse hindamine

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga)

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

14.

Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog)

Koostöö Rajaleidja keskusega

X

X

X

X

X

X

15.

Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja kaasajastamine

X

X

X

16.

Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo vallavalitsusega

X

X

X

17.

Õueala uuendamise jätkamine

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine

Õueala täiustamine uute mänguvahenditega

Õuevalgustite uuendamine

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

18.

Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega

Liikuvate vaheseinte paigaldamine

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine

X

X

 

 

X

 

 

X

19.

Õpperaha kasutamine laste õppereisideks

X

X

X

20.

Uute voodite hankimine

 

 

X

21.

Kodulehe uuendamine

X

X

X

22.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse rikastamiseks

 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

NÕGIARU LASTEAED ARENGUKAVA

2020 – 2022


 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa


 

Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus.

 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas. Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022. Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas.

 

Missioon

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist ning iga lapse eripära.

 

Visioon

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid.

 

Eesmärgid aastateks 2020-2022

 

 • Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse individuaalset arengut.

 • Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooliga, Nõo Muusikakooliga ja Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele.

 • Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks.

 • Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste töötajatele.


 


 


 


 


 

Nõgiaru lasteaia arengukava

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2020–2022.

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast.

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 4 alusel lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel.

Lasteaia nimi: Nõgiaru lasteaed

Aadress: Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, 61616

Telefon: 53236720

e-mail: nogiaru@nvv.ee

Lasteaia pidaja aadress: Nõo Vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 Teeninduspiirkond: Nõo valla haldusterritoorium

Koolitusluba nr 4400HTM on välja antud 21.12.2006 ministri käskkirjaga nr 1061


 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.”


 


 


 


 


 


 

 

 

Missioon

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt toimetulevad, vaimselt ergad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning hoida ja tugevdada lapse tervist.

Visioon

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, teda ümbritseb soodne (sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud personal. Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas.

Põhiväärtused

* LOOVUS

* KOOSTÖÖ

* HOOLIVUS

* TURVALISUS

Eesmärgid

1. Lapse areng on toetatud parimal viisil ( hindamise meetodid, andekus, HEV lapsed, lapse tervis ja terviseedendus).

2. Õppekorraldus ja –metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad ja kaasajastatud.

3. Lasteaed on lapsevanemale ja teistele huvigruppidele hea koostööpartner.

4. Lasteaia töötajaid motiveerivad head töötingimused, sujuv meeskonnatöö ja huvitavad koolitused.

5. Ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja Nõo valla eelarvest, mis loob tingimused eesmärkide saavutamiseks.

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • Muudatustega haridusalases seadusandluses;

 • Muudatustega riiklikus õppekavas;

 • Muudatustega eelarves ja investeeringutes

 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

TEGEVUSED

2020

2021

2022

1.

Arengukava koostamine perioodiks 2023-2025. aasta

 

 

X

2.

Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal

X

X

X

3.

Sisehindamise läbiviimine

Sisehindamise digitaalse küsitlussüsteemi kasutuselevõtt

Sisehindamise 3a aruande koostamine

X

X

X

X

 

X

4.

Eripedagoogi leidmine erivajadusega lastele

Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö laste arengu toetamiseks

X

 

X

 

 

X

 

 

X

5.

Rahuloluküsitluste ja arenguvestluste läbiviimine töötajatele

X

X

X

6.

Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.

Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine

X

X

X

7.

Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine

 

X

X

8.

Töötajate terviseedendamine:

Tervisliku töökeskkonna hoidmine

Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste läbiviimine

Kriisiolukordade koolitus

Töötervishoiuarsti külastus. Tervisekulude hüvitamine: vaktsineerimine, prillid jne

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

9.

Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja kultuuriosakonnaga

X

X

X

10.

Kodu ja lasteaia koostöö, perede nõustamine laste koolivalmiduse teemadel

Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine

Rahuloluküsitluste läbiviimine peredele

Peredega ühisürituste läbiviimine

Perede tunnustamine

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

11.

Ringitegevuse korraldamine 5-7aastastele lastele

X

X

X

12.

Õppekava arendamine

Kiusamisvaba metoodika kasutamine

Terviseedenduse teemad nädalaplaanides

Robootikategevused nädalaplaanides

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused

Lapsest lähtuva õppe rakendamine

(vajadusel individuaalsed arengukavad)

Koolivalmiduse hindamine

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga)

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

14.

Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog)

Koostöö Rajaleidja keskusega

X

X

X

X

X

X

15.

Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja kaasajastamine

X

X

X

16.

Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo vallavalitsusega

X

X

X

17.

Õueala uuendamise jätkamine

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine

Õueala täiustamine uute mänguvahenditega

Õuevalgustite uuendamine

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

18.

Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega

Liikuvate vaheseinte paigaldamine

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine

X

X

 

 

X

 

 

X

19.

Õpperaha kasutamine laste õppereisideks

X

X

X

20.

Uute voodite hankimine

 

 

X

21.

Kodulehe uuendamine

X

X

X

22.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse rikastamiseks

 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

NÕGIARU LASTEAED ARENGUKAVA

2020 – 2022


 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa


 

Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus.

 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas. Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022. Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas.

 

Missioon

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist ning iga lapse eripära.

 

Visioon

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid.

 

Eesmärgid aastateks 2020-2022

 

 • Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse individuaalset arengut.

 • Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooliga, Nõo Muusikakooliga ja Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele.

 • Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks.

 • Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste töötajatele.


 


 


 


 


 

Nõgiaru lasteaia arengukava

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2020–2022.

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast.

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 4 alusel lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel.

Lasteaia nimi: Nõgiaru lasteaed

Aadress: Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, 61616

Telefon: 53236720

e-mail: nogiaru@nvv.ee

Lasteaia pidaja aadress: Nõo Vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 Teeninduspiirkond: Nõo valla haldusterritoorium

Koolitusluba nr 4400HTM on välja antud 21.12.2006 ministri käskkirjaga nr 1061


 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.”


 


 


 


 


 


 

 

 

Missioon

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt toimetulevad, vaimselt ergad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning hoida ja tugevdada lapse tervist.

Visioon

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, teda ümbritseb soodne (sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud personal. Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas.

Põhiväärtused

* LOOVUS

* KOOSTÖÖ

* HOOLIVUS

* TURVALISUS

Eesmärgid

1. Lapse areng on toetatud parimal viisil ( hindamise meetodid, andekus, HEV lapsed, lapse tervis ja terviseedendus).

2. Õppekorraldus ja –metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad ja kaasajastatud.

3. Lasteaed on lapsevanemale ja teistele huvigruppidele hea koostööpartner.

4. Lasteaia töötajaid motiveerivad head töötingimused, sujuv meeskonnatöö ja huvitavad koolitused.

5. Ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja Nõo valla eelarvest, mis loob tingimused eesmärkide saavutamiseks.

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • Muudatustega haridusalases seadusandluses;

 • Muudatustega riiklikus õppekavas;

 • Muudatustega eelarves ja investeeringutes

 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

TEGEVUSED

2020

2021

2022

1.

Arengukava koostamine perioodiks 2023-2025. aasta

 

 

X

2.

Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal

X

X

X

3.

Sisehindamise läbiviimine

Sisehindamise digitaalse küsitlussüsteemi kasutuselevõtt

Sisehindamise 3a aruande koostamine

X

X

X

X

 

X

4.

Eripedagoogi leidmine erivajadusega lastele

Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö laste arengu toetamiseks

X

 

X

 

 

X

 

 

X

5.

Rahuloluküsitluste ja arenguvestluste läbiviimine töötajatele

X

X

X

6.

Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.

Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine

X

X

X

7.

Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine

 

X

X

8.

Töötajate terviseedendamine:

Tervisliku töökeskkonna hoidmine

Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste läbiviimine

Kriisiolukordade koolitus

Töötervishoiuarsti külastus. Tervisekulude hüvitamine: vaktsineerimine, prillid jne

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

9.

Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja kultuuriosakonnaga

X

X

X

10.

Kodu ja lasteaia koostöö, perede nõustamine laste koolivalmiduse teemadel

Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine

Rahuloluküsitluste läbiviimine peredele

Peredega ühisürituste läbiviimine

Perede tunnustamine

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

11.

Ringitegevuse korraldamine 5-7aastastele lastele

X

X

X

12.

Õppekava arendamine

Kiusamisvaba metoodika kasutamine

Terviseedenduse teemad nädalaplaanides

Robootikategevused nädalaplaanides

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused

Lapsest lähtuva õppe rakendamine

(vajadusel individuaalsed arengukavad)

Koolivalmiduse hindamine

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga)

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

14.

Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog)

Koostöö Rajaleidja keskusega

X

X

X

X

X

X

15.

Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja kaasajastamine

X

X

X

16.

Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo vallavalitsusega

X

X

X

17.

Õueala uuendamise jätkamine

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine

Õueala täiustamine uute mänguvahenditega

Õuevalgustite uuendamine

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

18.

Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega

Liikuvate vaheseinte paigaldamine

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine

X

X

 

 

X

 

 

X

19.

Õpperaha kasutamine laste õppereisideks

X

X

X

20.

Uute voodite hankimine

 

 

X

21.

Kodulehe uuendamine

X

X

X

22.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse rikastamiseks

 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

NÕGIARU LASTEAED ARENGUKAVA

2020 – 2022


 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa


 

Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus.

 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas. Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022. Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas.

 

Missioon

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist ning iga lapse eripära.

 

Visioon

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid.

 

Eesmärgid aastateks 2020-2022

 

 • Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse individuaalset arengut.

 • Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooliga, Nõo Muusikakooliga ja Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele.

 • Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks.

 • Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste töötajatele.


 


 


 


 


 

Nõgiaru lasteaia arengukava

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2020–2022.

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast.

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 4 alusel lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel.

Lasteaia nimi: Nõgiaru lasteaed

Aadress: Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, 61616

Telefon: 53236720

e-mail: nogiaru@nvv.ee

Lasteaia pidaja aadress: Nõo Vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 Teeninduspiirkond: Nõo valla haldusterritoorium

Koolitusluba nr 4400HTM on välja antud 21.12.2006 ministri käskkirjaga nr 1061


 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.”


 


 


 


 


 


 

 

 

Missioon

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt toimetulevad, vaimselt ergad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning hoida ja tugevdada lapse tervist.

Visioon

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, teda ümbritseb soodne (sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud personal. Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas.

Põhiväärtused

* LOOVUS

* KOOSTÖÖ

* HOOLIVUS

* TURVALISUS

Eesmärgid

1. Lapse areng on toetatud parimal viisil ( hindamise meetodid, andekus, HEV lapsed, lapse tervis ja terviseedendus).

2. Õppekorraldus ja –metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad ja kaasajastatud.

3. Lasteaed on lapsevanemale ja teistele huvigruppidele hea koostööpartner.

4. Lasteaia töötajaid motiveerivad head töötingimused, sujuv meeskonnatöö ja huvitavad koolitused.

5. Ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja Nõo valla eelarvest, mis loob tingimused eesmärkide saavutamiseks.

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • Muudatustega haridusalases seadusandluses;

 • Muudatustega riiklikus õppekavas;

 • Muudatustega eelarves ja investeeringutes

 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

TEGEVUSED

2020

2021

2022

1.

Arengukava koostamine perioodiks 2023-2025. aasta

 

 

X

2.

Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal

X

X

X

3.

Sisehindamise läbiviimine

Sisehindamise digitaalse küsitlussüsteemi kasutuselevõtt

Sisehindamise 3a aruande koostamine

X

X

X

X

 

X

4.

Eripedagoogi leidmine erivajadusega lastele

Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö laste arengu toetamiseks

X

 

X

 

 

X

 

 

X

5.

Rahuloluküsitluste ja arenguvestluste läbiviimine töötajatele

X

X

X

6.

Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.

Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine

X

X

X

7.

Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine

 

X

X

8.

Töötajate terviseedendamine:

Tervisliku töökeskkonna hoidmine

Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste läbiviimine

Kriisiolukordade koolitus

Töötervishoiuarsti külastus. Tervisekulude hüvitamine: vaktsineerimine, prillid jne

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

9.

Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja kultuuriosakonnaga

X

X

X

10.

Kodu ja lasteaia koostöö, perede nõustamine laste koolivalmiduse teemadel

Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine

Rahuloluküsitluste läbiviimine peredele

Peredega ühisürituste läbiviimine

Perede tunnustamine

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

11.

Ringitegevuse korraldamine 5-7aastastele lastele

X

X

X

12.

Õppekava arendamine

Kiusamisvaba metoodika kasutamine

Terviseedenduse teemad nädalaplaanides

Robootikategevused nädalaplaanides

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused

Lapsest lähtuva õppe rakendamine

(vajadusel individuaalsed arengukavad)

Koolivalmiduse hindamine

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga)

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

14.

Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog)

Koostöö Rajaleidja keskusega

X

X

X

X

X

X

15.

Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja kaasajastamine

X

X

X

16.

Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo vallavalitsusega

X

X

X

17.

Õueala uuendamise jätkamine

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine

Õueala täiustamine uute mänguvahenditega

Õuevalgustite uuendamine

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

18.

Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega

Liikuvate vaheseinte paigaldamine

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine

X

X

 

 

X

 

 

X

19.

Õpperaha kasutamine laste õppereisideks

X

X

X

20.

Uute voodite hankimine

 

 

X

21.

Kodulehe uuendamine

X

X

X

22.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse rikastamiseks

 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

NÕGIARU LASTEAED ARENGUKAVA

2020 – 2022


 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa


 

Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus.

 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas. Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022. Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas.

 

Missioon

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist ning iga lapse eripära.

 

Visioon

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid.

 

Eesmärgid aastateks 2020-2022

 

 • Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse individuaalset arengut.

 • Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooliga, Nõo Muusikakooliga ja Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele.

 • Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks.

 • Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste töötajatele.


 


 


 


 


 

Nõgiaru lasteaia arengukava

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2020–2022.

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast.

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 4 alusel lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel.

Lasteaia nimi: Nõgiaru lasteaed

Aadress: Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, 61616

Telefon: 53236720

e-mail: nogiaru@nvv.ee

Lasteaia pidaja aadress: Nõo Vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 Teeninduspiirkond: Nõo valla haldusterritoorium

Koolitusluba nr 4400HTM on välja antud 21.12.2006 ministri käskkirjaga nr 1061


 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.”


 


 


 


 


 


 

 

 

Missioon

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt toimetulevad, vaimselt ergad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning hoida ja tugevdada lapse tervist.

Visioon

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, teda ümbritseb soodne (sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud personal. Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas.

Põhiväärtused

* LOOVUS

* KOOSTÖÖ

* HOOLIVUS

* TURVALISUS

Eesmärgid

1. Lapse areng on toetatud parimal viisil ( hindamise meetodid, andekus, HEV lapsed, lapse tervis ja terviseedendus).

2. Õppekorraldus ja –metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad ja kaasajastatud.

3. Lasteaed on lapsevanemale ja teistele huvigruppidele hea koostööpartner.

4. Lasteaia töötajaid motiveerivad head töötingimused, sujuv meeskonnatöö ja huvitavad koolitused.

5. Ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja Nõo valla eelarvest, mis loob tingimused eesmärkide saavutamiseks.

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • Muudatustega haridusalases seadusandluses;

 • Muudatustega riiklikus õppekavas;

 • Muudatustega eelarves ja investeeringutes

 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

TEGEVUSED

2020

2021

2022

1.

Arengukava koostamine perioodiks 2023-2025. aasta

 

 

X

2.

Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal

X

X

X

3.

Sisehindamise läbiviimine

Sisehindamise digitaalse küsitlussüsteemi kasutuselevõtt

Sisehindamise 3a aruande koostamine

X

X

X

X

 

X

4.

Eripedagoogi leidmine erivajadusega lastele

Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö laste arengu toetamiseks

X

 

X

 

 

X

 

 

X

5.

Rahuloluküsitluste ja arenguvestluste läbiviimine töötajatele

X

X

X

6.

Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.

Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine

X

X

X

7.

Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine

 

X

X

8.

Töötajate terviseedendamine:

Tervisliku töökeskkonna hoidmine

Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste läbiviimine

Kriisiolukordade koolitus

Töötervishoiuarsti külastus. Tervisekulude hüvitamine: vaktsineerimine, prillid jne

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

9.

Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja kultuuriosakonnaga

X

X

X

10.

Kodu ja lasteaia koostöö, perede nõustamine laste koolivalmiduse teemadel

Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine

Rahuloluküsitluste läbiviimine peredele

Peredega ühisürituste läbiviimine

Perede tunnustamine

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

11.

Ringitegevuse korraldamine 5-7aastastele lastele

X

X

X

12.

Õppekava arendamine

Kiusamisvaba metoodika kasutamine

Terviseedenduse teemad nädalaplaanides

Robootikategevused nädalaplaanides

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused

Lapsest lähtuva õppe rakendamine

(vajadusel individuaalsed arengukavad)

Koolivalmiduse hindamine

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga)

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

14.

Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog)

Koostöö Rajaleidja keskusega

X

X

X

X

X

X

15.

Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja kaasajastamine

X

X

X

16.

Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo vallavalitsusega

X

X

X

17.

Õueala uuendamise jätkamine

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine

Õueala täiustamine uute mänguvahenditega

Õuevalgustite uuendamine

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

18.

Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega

Liikuvate vaheseinte paigaldamine

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine

X

X

 

 

X

 

 

X

19.

Õpperaha kasutamine laste õppereisideks

X

X

X

20.

Uute voodite hankimine

 

 

X

21.

Kodulehe uuendamine

X

X

X

22.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse rikastamiseks

 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

NÕGIARU LASTEAED ARENGUKAVA

2020 – 2022


 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa


 

Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus.

 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas. Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022. Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas.

 

Missioon

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist ning iga lapse eripära.

 

Visioon

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid.

 

Eesmärgid aastateks 2020-2022

 

 • Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse individuaalset arengut.

 • Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooliga, Nõo Muusikakooliga ja Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele.

 • Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks.

 • Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste töötajatele.


 


 


 


 


 

Nõgiaru lasteaia arengukava

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2020–2022.

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast.

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 4 alusel lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel.

Lasteaia nimi: Nõgiaru lasteaed

Aadress: Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, 61616

Telefon: 53236720

e-mail: nogiaru@nvv.ee

Lasteaia pidaja aadress: Nõo Vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 Teeninduspiirkond: Nõo valla haldusterritoorium

Koolitusluba nr 4400HTM on välja antud 21.12.2006 ministri käskkirjaga nr 1061


 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.”


 


 


 


 


 


 

 

 

Missioon

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt toimetulevad, vaimselt ergad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning hoida ja tugevdada lapse tervist.

Visioon

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, teda ümbritseb soodne (sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud personal. Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas.

Põhiväärtused

* LOOVUS

* KOOSTÖÖ

* HOOLIVUS

* TURVALISUS

Eesmärgid

1. Lapse areng on toetatud parimal viisil ( hindamise meetodid, andekus, HEV lapsed, lapse tervis ja terviseedendus).

2. Õppekorraldus ja –metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad ja kaasajastatud.

3. Lasteaed on lapsevanemale ja teistele huvigruppidele hea koostööpartner.

4. Lasteaia töötajaid motiveerivad head töötingimused, sujuv meeskonnatöö ja huvitavad koolitused.

5. Ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja Nõo valla eelarvest, mis loob tingimused eesmärkide saavutamiseks.

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • Muudatustega haridusalases seadusandluses;

 • Muudatustega riiklikus õppekavas;

 • Muudatustega eelarves ja investeeringutes

 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

TEGEVUSED

2020

2021

2022

1.

Arengukava koostamine perioodiks 2023-2025. aasta

 

 

X

2.

Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal

X

X

X

3.

Sisehindamise läbiviimine

Sisehindamise digitaalse küsitlussüsteemi kasutuselevõtt

Sisehindamise 3a aruande koostamine

X

X

X

X

 

X

4.

Eripedagoogi leidmine erivajadusega lastele

Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö laste arengu toetamiseks

X

 

X

 

 

X

 

 

X

5.

Rahuloluküsitluste ja arenguvestluste läbiviimine töötajatele

X

X

X

6.

Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.

Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine

X

X

X

7.

Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine

 

X

X

8.

Töötajate terviseedendamine:

Tervisliku töökeskkonna hoidmine

Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste läbiviimine

Kriisiolukordade koolitus

Töötervishoiuarsti külastus. Tervisekulude hüvitamine: vaktsineerimine, prillid jne

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

9.

Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja kultuuriosakonnaga

X

X

X

10.

Kodu ja lasteaia koostöö, perede nõustamine laste koolivalmiduse teemadel

Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine

Rahuloluküsitluste läbiviimine peredele

Peredega ühisürituste läbiviimine

Perede tunnustamine

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

11.

Ringitegevuse korraldamine 5-7aastastele lastele

X

X

X

12.

Õppekava arendamine

Kiusamisvaba metoodika kasutamine

Terviseedenduse teemad nädalaplaanides

Robootikategevused nädalaplaanides

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused

Lapsest lähtuva õppe rakendamine

(vajadusel individuaalsed arengukavad)

Koolivalmiduse hindamine

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga)

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

14.

Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog)

Koostöö Rajaleidja keskusega

X

X

X

X

X

X

15.

Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja kaasajastamine

X

X

X

16.

Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo vallavalitsusega

X

X

X

17.

Õueala uuendamise jätkamine

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine

Õueala täiustamine uute mänguvahenditega

Õuevalgustite uuendamine

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

18.

Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega

Liikuvate vaheseinte paigaldamine

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine

X

X

 

 

X

 

 

X

19.

Õpperaha kasutamine laste õppereisideks

X

X

X

20.

Uute voodite hankimine

 

 

X

21.

Kodulehe uuendamine

X

X

X

22.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse rikastamiseks

 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

NÕGIARU LASTEAED ARENGUKAVA

2020 – 2022


 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa


 

Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus.

 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas. Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022. Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas.

 

Missioon

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist ning iga lapse eripära.

 

Visioon

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid.

 

Eesmärgid aastateks 2020-2022

 

 • Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse individuaalset arengut.

 • Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooliga, Nõo Muusikakooliga ja Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele.

 • Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks.

 • Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste töötajatele.


 


 


 


 


 

Nõgiaru lasteaia arengukava

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2020–2022.

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast.

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 4 alusel lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel.

Lasteaia nimi: Nõgiaru lasteaed

Aadress: Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, 61616

Telefon: 53236720

e-mail: nogiaru@nvv.ee

Lasteaia pidaja aadress: Nõo Vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 Teeninduspiirkond: Nõo valla haldusterritoorium

Koolitusluba nr 4400HTM on välja antud 21.12.2006 ministri käskkirjaga nr 1061


 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.”


 


 


 


 


 


 

 

 

Missioon

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt toimetulevad, vaimselt ergad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning hoida ja tugevdada lapse tervist.

Visioon

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, teda ümbritseb soodne (sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud personal. Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas.

Põhiväärtused

* LOOVUS

* KOOSTÖÖ

* HOOLIVUS

* TURVALISUS

Eesmärgid

1. Lapse areng on toetatud parimal viisil ( hindamise meetodid, andekus, HEV lapsed, lapse tervis ja terviseedendus).

2. Õppekorraldus ja –metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad ja kaasajastatud.

3. Lasteaed on lapsevanemale ja teistele huvigruppidele hea koostööpartner.

4. Lasteaia töötajaid motiveerivad head töötingimused, sujuv meeskonnatöö ja huvitavad koolitused.

5. Ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja Nõo valla eelarvest, mis loob tingimused eesmärkide saavutamiseks.

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • Muudatustega haridusalases seadusandluses;

 • Muudatustega riiklikus õppekavas;

 • Muudatustega eelarves ja investeeringutes

 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

TEGEVUSED

2020

2021

2022

1.

Arengukava koostamine perioodiks 2023-2025. aasta

 

 

X

2.

Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal

X

X

X

3.

Sisehindamise läbiviimine

Sisehindamise digitaalse küsitlussüsteemi kasutuselevõtt

Sisehindamise 3a aruande koostamine

X

X

X

X

 

X

4.

Eripedagoogi leidmine erivajadusega lastele

Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö laste arengu toetamiseks

X

 

X

 

 

X

 

 

X

5.

Rahuloluküsitluste ja arenguvestluste läbiviimine töötajatele

X

X

X

6.

Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.

Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine

X

X

X

7.

Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine

 

X

X

8.

Töötajate terviseedendamine:

Tervisliku töökeskkonna hoidmine

Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste läbiviimine

Kriisiolukordade koolitus

Töötervishoiuarsti külastus. Tervisekulude hüvitamine: vaktsineerimine, prillid jne

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

9.

Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja kultuuriosakonnaga

X

X

X

10.

Kodu ja lasteaia koostöö, perede nõustamine laste koolivalmiduse teemadel

Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine

Rahuloluküsitluste läbiviimine peredele

Peredega ühisürituste läbiviimine

Perede tunnustamine

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

11.

Ringitegevuse korraldamine 5-7aastastele lastele

X

X

X

12.

Õppekava arendamine

Kiusamisvaba metoodika kasutamine

Terviseedenduse teemad nädalaplaanides

Robootikategevused nädalaplaanides

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused

Lapsest lähtuva õppe rakendamine

(vajadusel individuaalsed arengukavad)

Koolivalmiduse hindamine

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga)

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

14.

Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog)

Koostöö Rajaleidja keskusega

X

X

X

X

X

X

15.

Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja kaasajastamine

X

X

X

16.

Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo vallavalitsusega

X

X

X

17.

Õueala uuendamise jätkamine

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine

Õueala täiustamine uute mänguvahenditega

Õuevalgustite uuendamine

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

18.

Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega

Liikuvate vaheseinte paigaldamine

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine

X

X

 

 

X

 

 

X

19.

Õpperaha kasutamine laste õppereisideks

X

X

X

20.

Uute voodite hankimine

 

 

X

21.

Kodulehe uuendamine

X

X

X

22.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse rikastamiseks

 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

NÕGIARU LASTEAED ARENGUKAVA

2020 – 2022


 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa


 

Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus.

 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas. Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022. Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas.

 

Missioon

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist ning iga lapse eripära.

 

Visioon

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid.

 

Eesmärgid aastateks 2020-2022

 

 • Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse individuaalset arengut.

 • Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooliga, Nõo Muusikakooliga ja Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele.

 • Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks.

 • Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste töötajatele.


 


 


 


 


 

Nõgiaru lasteaia arengukava

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2020–2022.

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast.

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 4 alusel lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel.

Lasteaia nimi: Nõgiaru lasteaed

Aadress: Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, 61616

Telefon: 53236720

e-mail: nogiaru@nvv.ee

Lasteaia pidaja aadress: Nõo Vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 Teeninduspiirkond: Nõo valla haldusterritoorium

Koolitusluba nr 4400HTM on välja antud 21.12.2006 ministri käskkirjaga nr 1061


 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.”


 


 


 


 


 


 

 

 

Missioon

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt toimetulevad, vaimselt ergad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning hoida ja tugevdada lapse tervist.

Visioon

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, teda ümbritseb soodne (sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud personal. Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas.

Põhiväärtused

* LOOVUS

* KOOSTÖÖ

* HOOLIVUS

* TURVALISUS

Eesmärgid

1. Lapse areng on toetatud parimal viisil ( hindamise meetodid, andekus, HEV lapsed, lapse tervis ja terviseedendus).

2. Õppekorraldus ja –metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad ja kaasajastatud.

3. Lasteaed on lapsevanemale ja teistele huvigruppidele hea koostööpartner.

4. Lasteaia töötajaid motiveerivad head töötingimused, sujuv meeskonnatöö ja huvitavad koolitused.

5. Ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja Nõo valla eelarvest, mis loob tingimused eesmärkide saavutamiseks.

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • Muudatustega haridusalases seadusandluses;

 • Muudatustega riiklikus õppekavas;

 • Muudatustega eelarves ja investeeringutes

 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

TEGEVUSED

2020

2021

2022

1.

Arengukava koostamine perioodiks 2023-2025. aasta

 

 

X

2.

Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal

X

X

X

3.

Sisehindamise läbiviimine

Sisehindamise digitaalse küsitlussüsteemi kasutuselevõtt

Sisehindamise 3a aruande koostamine

X

X

X

X

 

X

4.

Eripedagoogi leidmine erivajadusega lastele

Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö laste arengu toetamiseks

X

 

X

 

 

X

 

 

X

5.

Rahuloluküsitluste ja arenguvestluste läbiviimine töötajatele

X

X

X

6.

Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.

Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine

X

X

X

7.

Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine

 

X

X

8.

Töötajate terviseedendamine:

Tervisliku töökeskkonna hoidmine

Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste läbiviimine

Kriisiolukordade koolitus

Töötervishoiuarsti külastus. Tervisekulude hüvitamine: vaktsineerimine, prillid jne

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

9.

Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja kultuuriosakonnaga

X

X

X

10.

Kodu ja lasteaia koostöö, perede nõustamine laste koolivalmiduse teemadel

Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine

Rahuloluküsitluste läbiviimine peredele

Peredega ühisürituste läbiviimine

Perede tunnustamine

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

11.

Ringitegevuse korraldamine 5-7aastastele lastele

X

X

X

12.

Õppekava arendamine

Kiusamisvaba metoodika kasutamine

Terviseedenduse teemad nädalaplaanides

Robootikategevused nädalaplaanides

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused

Lapsest lähtuva õppe rakendamine

(vajadusel individuaalsed arengukavad)

Koolivalmiduse hindamine

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga)

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

14.

Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog)

Koostöö Rajaleidja keskusega

X

X

X

X

X

X

15.

Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja kaasajastamine

X

X

X

16.

Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo vallavalitsusega

X

X

X

17.

Õueala uuendamise jätkamine

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine

Õueala täiustamine uute mänguvahenditega

Õuevalgustite uuendamine

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

18.

Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega

Liikuvate vaheseinte paigaldamine

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine

X

X

 

 

X

 

 

X

19.

Õpperaha kasutamine laste õppereisideks

X

X

X

20.

Uute voodite hankimine

 

 

X

21.

Kodulehe uuendamine

X

X

X

22.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse rikastamiseks

 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

NÕGIARU LASTEAED ARENGUKAVA

2020 – 2022


 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa


 

Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus.

 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas. Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022. Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas.

 

Missioon

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist ning iga lapse eripära.

 

Visioon

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid.

 

Eesmärgid aastateks 2020-2022

 

 • Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse individuaalset arengut.

 • Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooliga, Nõo Muusikakooliga ja Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele.

 • Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks.

 • Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste töötajatele.


 


 


 


 


 

Nõgiaru lasteaia arengukava

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2020–2022.

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast.

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 4 alusel lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel.

Lasteaia nimi: Nõgiaru lasteaed

Aadress: Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, 61616

Telefon: 53236720

e-mail: nogiaru@nvv.ee

Lasteaia pidaja aadress: Nõo Vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 Teeninduspiirkond: Nõo valla haldusterritoorium

Koolitusluba nr 4400HTM on välja antud 21.12.2006 ministri käskkirjaga nr 1061


 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.”


 


 


 


 


 


 

 

 

Missioon

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt toimetulevad, vaimselt ergad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning hoida ja tugevdada lapse tervist.

Visioon

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, teda ümbritseb soodne (sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud personal. Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas.

Põhiväärtused

* LOOVUS

* KOOSTÖÖ

* HOOLIVUS

* TURVALISUS

Eesmärgid

1. Lapse areng on toetatud parimal viisil ( hindamise meetodid, andekus, HEV lapsed, lapse tervis ja terviseedendus).

2. Õppekorraldus ja –metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad ja kaasajastatud.

3. Lasteaed on lapsevanemale ja teistele huvigruppidele hea koostööpartner.

4. Lasteaia töötajaid motiveerivad head töötingimused, sujuv meeskonnatöö ja huvitavad koolitused.

5. Ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja Nõo valla eelarvest, mis loob tingimused eesmärkide saavutamiseks.

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • Muudatustega haridusalases seadusandluses;

 • Muudatustega riiklikus õppekavas;

 • Muudatustega eelarves ja investeeringutes

 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

TEGEVUSED

2020

2021

2022

1.

Arengukava koostamine perioodiks 2023-2025. aasta

 

 

X

2.

Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal

X

X

X

3.

Sisehindamise läbiviimine

Sisehindamise digitaalse küsitlussüsteemi kasutuselevõtt

Sisehindamise 3a aruande koostamine

X

X

X

X

 

X

4.

Eripedagoogi leidmine erivajadusega lastele

Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö laste arengu toetamiseks

X

 

X

 

 

X

 

 

X

5.

Rahuloluküsitluste ja arenguvestluste läbiviimine töötajatele

X

X

X

6.

Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.

Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine

X

X

X

7.

Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine

 

X

X

8.

Töötajate terviseedendamine:

Tervisliku töökeskkonna hoidmine

Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste läbiviimine

Kriisiolukordade koolitus

Töötervishoiuarsti külastus. Tervisekulude hüvitamine: vaktsineerimine, prillid jne

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

9.

Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja kultuuriosakonnaga

X

X

X

10.

Kodu ja lasteaia koostöö, perede nõustamine laste koolivalmiduse teemadel

Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine

Rahuloluküsitluste läbiviimine peredele

Peredega ühisürituste läbiviimine

Perede tunnustamine

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

11.

Ringitegevuse korraldamine 5-7aastastele lastele

X

X

X

12.

Õppekava arendamine

Kiusamisvaba metoodika kasutamine

Terviseedenduse teemad nädalaplaanides

Robootikategevused nädalaplaanides

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused

Lapsest lähtuva õppe rakendamine

(vajadusel individuaalsed arengukavad)

Koolivalmiduse hindamine

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga)

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

14.

Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog)

Koostöö Rajaleidja keskusega

X

X

X

X

X

X

15.

Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja kaasajastamine

X

X

X

16.

Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo vallavalitsusega

X

X

X

17.

Õueala uuendamise jätkamine

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine

Õueala täiustamine uute mänguvahenditega

Õuevalgustite uuendamine

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

18.

Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega

Liikuvate vaheseinte paigaldamine

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine

X

X

 

 

X

 

 

X

19.

Õpperaha kasutamine laste õppereisideks

X

X

X

20.

Uute voodite hankimine

 

 

X

21.

Kodulehe uuendamine

X

X

X

22.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse rikastamiseks

 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

NÕGIARU LASTEAED ARENGUKAVA

2020 – 2022


 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa


 

Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus.

 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas. Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022. Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas.

 

Missioon

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist ning iga lapse eripära.

 

Visioon

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid.

 

Eesmärgid aastateks 2020-2022

 

 • Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse individuaalset arengut.

 • Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooliga, Nõo Muusikakooliga ja Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele.

 • Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks.

 • Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste töötajatele.


 


 


 


 


 

Nõgiaru lasteaia arengukava

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2020–2022.

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast.

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 4 alusel lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel.

Lasteaia nimi: Nõgiaru lasteaed

Aadress: Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, 61616

Telefon: 53236720

e-mail: nogiaru@nvv.ee

Lasteaia pidaja aadress: Nõo Vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 Teeninduspiirkond: Nõo valla haldusterritoorium

Koolitusluba nr 4400HTM on välja antud 21.12.2006 ministri käskkirjaga nr 1061


 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.”


 


 


 


 


 


 

 

 

Missioon

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt toimetulevad, vaimselt ergad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning hoida ja tugevdada lapse tervist.

Visioon

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, teda ümbritseb soodne (sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud personal. Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas.

Põhiväärtused

* LOOVUS

* KOOSTÖÖ

* HOOLIVUS

* TURVALISUS

Eesmärgid

1. Lapse areng on toetatud parimal viisil ( hindamise meetodid, andekus, HEV lapsed, lapse tervis ja terviseedendus).

2. Õppekorraldus ja –metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad ja kaasajastatud.

3. Lasteaed on lapsevanemale ja teistele huvigruppidele hea koostööpartner.

4. Lasteaia töötajaid motiveerivad head töötingimused, sujuv meeskonnatöö ja huvitavad koolitused.

5. Ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja Nõo valla eelarvest, mis loob tingimused eesmärkide saavutamiseks.

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • Muudatustega haridusalases seadusandluses;

 • Muudatustega riiklikus õppekavas;

 • Muudatustega eelarves ja investeeringutes

 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

TEGEVUSED

2020

2021

2022

1.

Arengukava koostamine perioodiks 2023-2025. aasta

 

 

X

2.

Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal

X

X

X

3.

Sisehindamise läbiviimine

Sisehindamise digitaalse küsitlussüsteemi kasutuselevõtt

Sisehindamise 3a aruande koostamine

X

X

X

X

 

X

4.

Eripedagoogi leidmine erivajadusega lastele

Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö laste arengu toetamiseks

X

 

X

 

 

X

 

 

X

5.

Rahuloluküsitluste ja arenguvestluste läbiviimine töötajatele

X

X

X

6.

Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.

Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine

X

X

X

7.

Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine

 

X

X

8.

Töötajate terviseedendamine:

Tervisliku töökeskkonna hoidmine

Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste läbiviimine

Kriisiolukordade koolitus

Töötervishoiuarsti külastus. Tervisekulude hüvitamine: vaktsineerimine, prillid jne

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

9.

Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja kultuuriosakonnaga

X

X

X

10.

Kodu ja lasteaia koostöö, perede nõustamine laste koolivalmiduse teemadel

Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine

Rahuloluküsitluste läbiviimine peredele

Peredega ühisürituste läbiviimine

Perede tunnustamine

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

11.

Ringitegevuse korraldamine 5-7aastastele lastele

X

X

X

12.

Õppekava arendamine

Kiusamisvaba metoodika kasutamine

Terviseedenduse teemad nädalaplaanides

Robootikategevused nädalaplaanides

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused

Lapsest lähtuva õppe rakendamine

(vajadusel individuaalsed arengukavad)

Koolivalmiduse hindamine

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga)

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

14.

Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog)

Koostöö Rajaleidja keskusega

X

X

X

X

X

X

15.

Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja kaasajastamine

X

X

X

16.

Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo vallavalitsusega

X

X

X

17.

Õueala uuendamise jätkamine

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine

Õueala täiustamine uute mänguvahenditega

Õuevalgustite uuendamine

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

18.

Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega

Liikuvate vaheseinte paigaldamine

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine

X

X

 

 

X

 

 

X

19.

Õpperaha kasutamine laste õppereisideks

X

X

X

20.

Uute voodite hankimine

 

 

X

21.

Kodulehe uuendamine

X

X

X

22.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse rikastamiseks

 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

NÕGIARU LASTEAED ARENGUKAVA

2020 – 2022


 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa


 

Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus.

 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas. Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022. Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas.

 

Missioon

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist ning iga lapse eripära.

 

Visioon

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid.

 

Eesmärgid aastateks 2020-2022

 

 • Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse individuaalset arengut.

 • Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooliga, Nõo Muusikakooliga ja Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele.

 • Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks.

 • Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste töötajatele.


 


 


 


 


 

Nõgiaru lasteaia arengukava

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2020–2022.

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast.

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 4 alusel lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel.

Lasteaia nimi: Nõgiaru lasteaed

Aadress: Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, 61616

Telefon: 53236720

e-mail: nogiaru@nvv.ee

Lasteaia pidaja aadress: Nõo Vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 Teeninduspiirkond: Nõo valla haldusterritoorium

Koolitusluba nr 4400HTM on välja antud 21.12.2006 ministri käskkirjaga nr 1061


 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.”


 


 


 


 


 


 

 

 

Missioon

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt toimetulevad, vaimselt ergad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning hoida ja tugevdada lapse tervist.

Visioon

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, teda ümbritseb soodne (sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud personal. Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas.

Põhiväärtused

* LOOVUS

* KOOSTÖÖ

* HOOLIVUS

* TURVALISUS

Eesmärgid

1. Lapse areng on toetatud parimal viisil ( hindamise meetodid, andekus, HEV lapsed, lapse tervis ja terviseedendus).

2. Õppekorraldus ja –metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad ja kaasajastatud.

3. Lasteaed on lapsevanemale ja teistele huvigruppidele hea koostööpartner.

4. Lasteaia töötajaid motiveerivad head töötingimused, sujuv meeskonnatöö ja huvitavad koolitused.

5. Ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja Nõo valla eelarvest, mis loob tingimused eesmärkide saavutamiseks.

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • Muudatustega haridusalases seadusandluses;

 • Muudatustega riiklikus õppekavas;

 • Muudatustega eelarves ja investeeringutes

 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

TEGEVUSED

2020

2021

2022

1.

Arengukava koostamine perioodiks 2023-2025. aasta

 

 

X

2.

Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal

X

X

X

3.

Sisehindamise läbiviimine

Sisehindamise digitaalse küsitlussüsteemi kasutuselevõtt

Sisehindamise 3a aruande koostamine

X

X

X

X

 

X

4.

Eripedagoogi leidmine erivajadusega lastele

Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö laste arengu toetamiseks

X

 

X

 

 

X

 

 

X

5.

Rahuloluküsitluste ja arenguvestluste läbiviimine töötajatele

X

X

X

6.

Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.

Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine

X

X

X

7.

Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine

 

X

X

8.

Töötajate terviseedendamine:

Tervisliku töökeskkonna hoidmine

Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste läbiviimine

Kriisiolukordade koolitus

Töötervishoiuarsti külastus. Tervisekulude hüvitamine: vaktsineerimine, prillid jne

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

9.

Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja kultuuriosakonnaga

X

X

X

10.

Kodu ja lasteaia koostöö, perede nõustamine laste koolivalmiduse teemadel

Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine

Rahuloluküsitluste läbiviimine peredele

Peredega ühisürituste läbiviimine

Perede tunnustamine

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

11.

Ringitegevuse korraldamine 5-7aastastele lastele

X

X

X

12.

Õppekava arendamine

Kiusamisvaba metoodika kasutamine

Terviseedenduse teemad nädalaplaanides

Robootikategevused nädalaplaanides

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused

Lapsest lähtuva õppe rakendamine

(vajadusel individuaalsed arengukavad)

Koolivalmiduse hindamine

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga)

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

14.

Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog)

Koostöö Rajaleidja keskusega

X

X

X

X

X

X

15.

Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja kaasajastamine

X

X

X

16.

Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo vallavalitsusega

X

X

X

17.

Õueala uuendamise jätkamine

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine

Õueala täiustamine uute mänguvahenditega

Õuevalgustite uuendamine

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

18.

Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega

Liikuvate vaheseinte paigaldamine

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine

X

X

 

 

X

 

 

X

19.

Õpperaha kasutamine laste õppereisideks

X

X

X

20.

Uute voodite hankimine

 

 

X

21.

Kodulehe uuendamine

X

X

X

22.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse rikastamiseks

 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

NÕGIARU LASTEAED ARENGUKAVA

2020 – 2022


 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa


 

Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus.

 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas. Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022. Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas.

 

Missioon

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist ning iga lapse eripära.

 

Visioon

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid.

 

Eesmärgid aastateks 2020-2022

 

 • Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse individuaalset arengut.

 • Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooliga, Nõo Muusikakooliga ja Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele.

 • Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks.

 • Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste töötajatele.


 


 


 


 


 

Nõgiaru lasteaia arengukava

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2020–2022.

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast.

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 4 alusel lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel.

Lasteaia nimi: Nõgiaru lasteaed

Aadress: Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, 61616

Telefon: 53236720

e-mail: nogiaru@nvv.ee

Lasteaia pidaja aadress: Nõo Vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 Teeninduspiirkond: Nõo valla haldusterritoorium

Koolitusluba nr 4400HTM on välja antud 21.12.2006 ministri käskkirjaga nr 1061


 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.”


 


 


 


 


 


 

 

 

Missioon

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt toimetulevad, vaimselt ergad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning hoida ja tugevdada lapse tervist.

Visioon

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, teda ümbritseb soodne (sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud personal. Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas.

Põhiväärtused

* LOOVUS

* KOOSTÖÖ

* HOOLIVUS

* TURVALISUS

Eesmärgid

1. Lapse areng on toetatud parimal viisil ( hindamise meetodid, andekus, HEV lapsed, lapse tervis ja terviseedendus).

2. Õppekorraldus ja –metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad ja kaasajastatud.

3. Lasteaed on lapsevanemale ja teistele huvigruppidele hea koostööpartner.

4. Lasteaia töötajaid motiveerivad head töötingimused, sujuv meeskonnatöö ja huvitavad koolitused.

5. Ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja Nõo valla eelarvest, mis loob tingimused eesmärkide saavutamiseks.

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • Muudatustega haridusalases seadusandluses;

 • Muudatustega riiklikus õppekavas;

 • Muudatustega eelarves ja investeeringutes

 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

TEGEVUSED

2020

2021

2022

1.

Arengukava koostamine perioodiks 2023-2025. aasta

 

 

X

2.

Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal

X

X

X

3.

Sisehindamise läbiviimine

Sisehindamise digitaalse küsitlussüsteemi kasutuselevõtt

Sisehindamise 3a aruande koostamine

X

X

X

X

 

X

4.

Eripedagoogi leidmine erivajadusega lastele

Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö laste arengu toetamiseks

X

 

X

 

 

X

 

 

X

5.

Rahuloluküsitluste ja arenguvestluste läbiviimine töötajatele

X

X

X

6.

Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.

Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine

X

X

X

7.

Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine

 

X

X

8.

Töötajate terviseedendamine:

Tervisliku töökeskkonna hoidmine

Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste läbiviimine

Kriisiolukordade koolitus

Töötervishoiuarsti külastus. Tervisekulude hüvitamine: vaktsineerimine, prillid jne

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

9.

Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja kultuuriosakonnaga

X

X

X

10.

Kodu ja lasteaia koostöö, perede nõustamine laste koolivalmiduse teemadel

Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine

Rahuloluküsitluste läbiviimine peredele

Peredega ühisürituste läbiviimine

Perede tunnustamine

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

11.

Ringitegevuse korraldamine 5-7aastastele lastele

X

X

X

12.

Õppekava arendamine

Kiusamisvaba metoodika kasutamine

Terviseedenduse teemad nädalaplaanides

Robootikategevused nädalaplaanides

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused

Lapsest lähtuva õppe rakendamine

(vajadusel individuaalsed arengukavad)

Koolivalmiduse hindamine

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga)

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

14.

Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog)

Koostöö Rajaleidja keskusega

X

X

X

X

X

X

15.

Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja kaasajastamine

X

X

X

16.

Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo vallavalitsusega

X

X

X

17.

Õueala uuendamise jätkamine

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine

Õueala täiustamine uute mänguvahenditega

Õuevalgustite uuendamine

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

18.

Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega

Liikuvate vaheseinte paigaldamine

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine

X

X

 

 

X

 

 

X

19.

Õpperaha kasutamine laste õppereisideks

X

X

X

20.

Uute voodite hankimine

 

 

X

21.

Kodulehe uuendamine

X

X

X

22.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse rikastamiseks

 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

NÕGIARU LASTEAED ARENGUKAVA

2020 – 2022


 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa


 

Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus.

 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas. Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022. Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas.

 

Missioon

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist ning iga lapse eripära.

 

Visioon

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid.

 

Eesmärgid aastateks 2020-2022

 

 • Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse individuaalset arengut.

 • Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooliga, Nõo Muusikakooliga ja Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele.

 • Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks.

 • Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste töötajatele.


 


 


 


 


 

Nõgiaru lasteaia arengukava

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2020–2022.

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast.

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 4 alusel lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel.

Lasteaia nimi: Nõgiaru lasteaed

Aadress: Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, 61616

Telefon: 53236720

e-mail: nogiaru@nvv.ee

Lasteaia pidaja aadress: Nõo Vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 Teeninduspiirkond: Nõo valla haldusterritoorium

Koolitusluba nr 4400HTM on välja antud 21.12.2006 ministri käskkirjaga nr 1061


 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.”


 


 


 


 


 


 

 

 

Missioon

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt toimetulevad, vaimselt ergad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning hoida ja tugevdada lapse tervist.

Visioon

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, teda ümbritseb soodne (sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud personal. Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas.

Põhiväärtused

* LOOVUS

* KOOSTÖÖ

* HOOLIVUS

* TURVALISUS

Eesmärgid

1. Lapse areng on toetatud parimal viisil ( hindamise meetodid, andekus, HEV lapsed, lapse tervis ja terviseedendus).

2. Õppekorraldus ja –metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad ja kaasajastatud.

3. Lasteaed on lapsevanemale ja teistele huvigruppidele hea koostööpartner.

4. Lasteaia töötajaid motiveerivad head töötingimused, sujuv meeskonnatöö ja huvitavad koolitused.

5. Ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja Nõo valla eelarvest, mis loob tingimused eesmärkide saavutamiseks.

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • Muudatustega haridusalases seadusandluses;

 • Muudatustega riiklikus õppekavas;

 • Muudatustega eelarves ja investeeringutes

 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

TEGEVUSED

2020

2021

2022

1.

Arengukava koostamine perioodiks 2023-2025. aasta

 

 

X

2.

Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal

X

X

X

3.

Sisehindamise läbiviimine

Sisehindamise digitaalse küsitlussüsteemi kasutuselevõtt

Sisehindamise 3a aruande koostamine

X

X

X

X

 

X

4.

Eripedagoogi leidmine erivajadusega lastele

Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö laste arengu toetamiseks

X

 

X

 

 

X

 

 

X

5.

Rahuloluküsitluste ja arenguvestluste läbiviimine töötajatele

X

X

X

6.

Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.

Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine

X

X

X

7.

Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine

 

X

X

8.

Töötajate terviseedendamine:

Tervisliku töökeskkonna hoidmine

Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste läbiviimine

Kriisiolukordade koolitus

Töötervishoiuarsti külastus. Tervisekulude hüvitamine: vaktsineerimine, prillid jne

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

9.

Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja kultuuriosakonnaga

X

X

X

10.

Kodu ja lasteaia koostöö, perede nõustamine laste koolivalmiduse teemadel

Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine

Rahuloluküsitluste läbiviimine peredele

Peredega ühisürituste läbiviimine

Perede tunnustamine

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

11.

Ringitegevuse korraldamine 5-7aastastele lastele

X

X

X

12.

Õppekava arendamine

Kiusamisvaba metoodika kasutamine

Terviseedenduse teemad nädalaplaanides

Robootikategevused nädalaplaanides

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused

Lapsest lähtuva õppe rakendamine

(vajadusel individuaalsed arengukavad)

Koolivalmiduse hindamine

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga)

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

14.

Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog)

Koostöö Rajaleidja keskusega

X

X

X

X

X

X

15.

Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja kaasajastamine

X

X

X

16.

Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo vallavalitsusega

X

X

X

17.

Õueala uuendamise jätkamine

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine

Õueala täiustamine uute mänguvahenditega

Õuevalgustite uuendamine

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

18.

Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega

Liikuvate vaheseinte paigaldamine

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine

X

X

 

 

X

 

 

X

19.

Õpperaha kasutamine laste õppereisideks

X

X

X

20.

Uute voodite hankimine

 

 

X

21.

Kodulehe uuendamine

X

X

X

22.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse rikastamiseks

 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

NÕGIARU LASTEAED ARENGUKAVA

2020 – 2022


 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa


 

Nõo vallas on 4 lasteaeda, millest kõige suurem, 8-rühmaline lasteaed Krõll asub Nõo alevikus ja väiksemad lasteaiad paiknevad Tõraveres, Lukel ja Nõgiarus.

 

Nõo valla lasteaedade arengukavade ühisosa on kõikide valla lasteaedade arengukavasid siduv ja täiendav dokument, mis määratleb üldised eesmärgid arenguks alushariduse pakkumisel Nõo vallas. Ühisosa on koostatud lasteaedade arengukavadega samaks perioodiks, aastateks 2020-2022. Eesmärkide väljatöötamisel on kasutatud 2019. aasta lõpu seisuga valla lasteaedade direktorite analüüsi ja hinnanguid hetkeolukorrast alushariduse pakkumisel Nõo vallas.

 

Missioon

Nõo valla lasteaiad toetavad mitmekülgselt ja järjepidevalt laste loovust ja mängu kaudu õppimist ning iga lapse eripära.

 

Visioon

Nõo valla lasteaiad on lapsesõbralikud ja vanemate poolt kõrgelt hinnatud lasteasutused, kus käivad teadmishimulised lapsed ja töötavad motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid.

 

Eesmärgid aastateks 2020-2022

 

 • Lasteaedades on tööl vajalikud tugispetsialistid, et koostöös õpetajatega toetada iga lapse individuaalset arengut.

 • Lasteaiad teevad järjepidevalt koostööd omavahel ja Nõo Põhikooliga, Nõo Muusikakooliga ja Nõo Spordikooliga, toimuvad ühised koolitused õpetajatele.

 • Koostöös omavalitsusega on leitud võimalus ühiseks lasteaiakohtade järjekorrasüsteemiks.

 • Koostöös omavalitsusega on välja töötatud ühtne tunnustussüsteem haridusasutuste töötajatele.


 


 


 


 


 

Nõgiaru lasteaia arengukava

Nõgiaru lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia jätkusuutlikud arengusuunad ja tegevuskava aastateks 2020–2022.

Lasteaia arendustegevus koosneb kolmest osast: käesolevast arengukavast, lasteaia õppekavast ja iga-aastastest tegevuskavadest.

Arengukava on valminud koostöös lasteaia töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja Nõo Vallavalitsusega. Nõgiaru lasteaia arengukava lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast, Eesti Vabariigi haridusseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Nõo Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, Nõgiaru lasteaia põhimäärusest, tegevuskavast ja õppekavast.

Nõgiaru lasteaia arengukava avalikustatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 4 alusel lasteaia veebilehel ja Nõo Vallavalitsuse veebilehel.

Lasteaia nimi: Nõgiaru lasteaed

Aadress: Nõo tn 10, Nõgiaru küla, Nõo vald, Tartumaa, 61616

Telefon: 53236720

e-mail: nogiaru@nvv.ee

Lasteaia pidaja aadress: Nõo Vallavalitsus, Voika 23, Nõo, Tartumaa, 61601 Teeninduspiirkond: Nõo valla haldusterritoorium

Koolitusluba nr 4400HTM on välja antud 21.12.2006 ministri käskkirjaga nr 1061


 

MOTO - „Üheskoos on tore minna, üle elurõõmu silla.”


 


 


 


 


 


 

 

 

Missioon

Hoida lastele igakülgseks arenguks loodud keskkonda, et lastest kujuneks sotsiaalselt toimetulevad, vaimselt ergad, ennastusaldavad, kaasinimesi arvestavad ja keskkonda väärtustavad inimesed. Lasteaia põhiülesanne on arvestada lapse ealisi ja individuaalseid vajadusi ning hoida ja tugevdada lapse tervist.

Visioon

Lasteaias on terve, rõõmsameelne, õpihimuline, heatahtlik laps, teda ümbritseb soodne (sõbralik) õpi- ja kasvukeskkond. Lasteaias on kompetentne, teotahteline, motiveeritud personal. Lasteaial on hea materiaal-tehniline baas.

Põhiväärtused

* LOOVUS

* KOOSTÖÖ

* HOOLIVUS

* TURVALISUS

Eesmärgid

1. Lapse areng on toetatud parimal viisil ( hindamise meetodid, andekus, HEV lapsed, lapse tervis ja terviseedendus).

2. Õppekorraldus ja –metoodika on paindlikud ning lapsest lähtuvad ja kaasajastatud.

3. Lasteaed on lapsevanemale ja teistele huvigruppidele hea koostööpartner.

4. Lasteaia töötajaid motiveerivad head töötingimused, sujuv meeskonnatöö ja huvitavad koolitused.

5. Ressursside kasutamine lähtub lasteaia arengukavast ja Nõo valla eelarvest, mis loob tingimused eesmärkide saavutamiseks.

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses:

 • Muudatustega haridusalases seadusandluses;

 • Muudatustega riiklikus õppekavas;

 • Muudatustega eelarves ja investeeringutes

 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA

 

 

 

 

TEGEVUSED

2020

2021

2022

1.

Arengukava koostamine perioodiks 2023-2025. aasta

 

 

X

2.

Üldtööplaani koostamine arengukava põhjal

X

X

X

3.

Sisehindamise läbiviimine

Sisehindamise digitaalse küsitlussüsteemi kasutuselevõtt

Sisehindamise 3a aruande koostamine

X

X

X

X

 

X

4.

Eripedagoogi leidmine erivajadusega lastele

Tugispetsialistide, lapsevanemate ja õpetajate koostöö laste arengu toetamiseks

X

 

X

 

 

X

 

 

X

5.

Rahuloluküsitluste ja arenguvestluste läbiviimine töötajatele

X

X

X

6.

Töötajate ürituste korraldamine väljaspool tööaega.

Motivatsiooni ja kollektiivi ühtsuse hoidmine

X

X

X

7.

Töötajate koolituskava süsteemi täiustamine

 

X

X

8.

Töötajate terviseedendamine:

Tervisliku töökeskkonna hoidmine

Tuleohutuskoolituste, evakuatsiooniõppuste läbiviimine

Kriisiolukordade koolitus

Töötervishoiuarsti külastus. Tervisekulude hüvitamine: vaktsineerimine, prillid jne

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

9.

Koostöö valla teiste lasteaedade, põhikooli, muusikakooli, spordikooli, raamatukogude ja Nõo valla haridus- ja kultuuriosakonnaga

X

X

X

10.

Kodu ja lasteaia koostöö, perede nõustamine laste koolivalmiduse teemadel

Peredele lasteaia väärtushinnangute tutvustamine ja kokkulepitud väärtustel põhinev käitumine

Rahuloluküsitluste läbiviimine peredele

Peredega ühisürituste läbiviimine

Perede tunnustamine

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

11.

Ringitegevuse korraldamine 5-7aastastele lastele

X

X

X

12.

Õppekava arendamine

Kiusamisvaba metoodika kasutamine

Terviseedenduse teemad nädalaplaanides

Robootikategevused nädalaplaanides

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Laste arengu jälgimine ja hindamine, arenguvestlused

Lapsest lähtuva õppe rakendamine

(vajadusel individuaalsed arengukavad)

Koolivalmiduse hindamine

(ühine süsteem valla lasteaedade ja Nõo Põhikooliga)

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

14.

Koostöö tugispetsialistidega (logopeed-eripedagoog)

Koostöö Rajaleidja keskusega

X

X

X

X

X

X

15.

Õppe- ja metoodilise materjali pidev täiendamine ja kaasajastamine

X

X

X

16.

Eelarve koostatakse koostöös personali, hoolekogu ja Nõo vallavalitsusega

X

X

X

17.

Õueala uuendamise jätkamine

Õuemaja ja abihoone katuse uuendamine

Õueala täiustamine uute mänguvahenditega

Õuevalgustite uuendamine

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

18.

Lasteaia siseruumide värskendamine uute värvidega

Liikuvate vaheseinte paigaldamine

Ruumides mitmekülgsete mängunurkade loomine

X

X

 

 

X

 

 

X

19.

Õpperaha kasutamine laste õppereisideks

X

X

X

20.

Uute voodite hankimine

 

 

X

21.

Kodulehe uuendamine

X

X

X

22.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetegevuse rikastamiseks

 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

<